Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving

 1. Elke inschrijving betekent dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt. De voorwaarden kan U ook teruglezen op mijn website.www.leefmetlef.be .
 2. De inschrijving/ bestelling per email of enig andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, sms, whatsapp, telefoongesprek of een bericht naar de facebookpagina van ‘Leef met lef’, geldt effectief als inschrijving/ bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2: Betalingen

 1. De factuur dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze datum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 EUR) als schadebedrag.
 2. Indien het de klant is toegestaan om in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen, het volledig bedrag onmiddellijk opeisbaar.
 3. Bij betaling in termijnen, dient de factuur volledig te zijn voldaan voor aanvang van de sessie/workshop/training.
 4. Ik draag zorg voor het milieu en daarom zal ik de factuur enkel per mail versturen.

Artikel 3: Stopzetting

 1. Indien de klant tijdens een coachingsessie/workshop/training beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag van de coachingsessie/workshop/training verschuldigd.
 2. Het volledige bedrag is ook verschuldigd wanneer er toegestaan is om in termijnen te betalen.
 3. Dit geldt op alle coachingsessies/workshops/trainingen die door ‘ Leef met lef ‘ georganiseerd worden.

Artikel 4: Annulaties

 1. Wanneer de klant een persoonlijke coachingsessie minder dan 24 uur voor de aanvang ervan annuleert, dan wordt deze sessie volledig gefactureerd en dient deze te worden betaald.
 2. Bij een workshop/event/training/onlinetraining heeft de klant de mogelijkheid om 7 kalenderdagen voor aanvang te annuleren. Bij minder dan 7 kalenderdagen, wordt er een factuur gemaakt voor 50% van het verschuldigde bedrag. Bij minder dan 48 uur wordt het volledige bedrag gefactureerd. In geval van laattijdige annulatie is er wel de mogelijkheid om iemand anders in uw plaats te laten komen.
 3. Bij bestelling van producten worden deze producten verstuurd na betaling van de factuur.

Artikel 5 : Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

 1. Op de teksten en materialen van mijn persoonlijke coachingsessies, workshops en onlineprogramma’s bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6: Annulaties door Leef met lef

 1. Bij annulatie door Christel van Loon – Leef met lef, wordt het inschrijvingsgeld integraal op uw rekening teruggestort. Individuele coachingsessies kunnen wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht verzet worden naar een andere datum. Bij workshops/trainingen/event kan een annulatie gebeuren wanneer er niet voldoende deelnemers aanwezig zijn of wegens ziekte/familliale omstandigheden/overmacht.

Artikel 7: Gezondheidstoestand

 1. Wanneer de klant onder medische begeleiding staat alsook het verplicht nemen van bepaalde medicatie, legt de klant de uitdrukkelijke toestemming van de huisarts voor om de coachingsessie/workshop/training te mogen volgen.
 2. Klanten met een verslaving van drugs, medicatie of alcohol verwijs ik door naar een therapeut/psycholoog/psychiater alsook mensen met een depressie.
 3. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.
 4. Christel van Loon – Leef met lef heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een coachingsessie/workshop/training/event te weigeren.

Artikel 8: Beroepsaansprakelijkheid

 1. Christel van Loon – Leef met lef is verzekerd voor een beroepsaansprakelijkheid bij DVV.

Artikel 9: Persoonlijke groei & welzijn

 1. De coachingsessies/workshops/trainingen gegeven door Christel van Loon – Leef met lef- zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
 2. Alle coachtrajecten, workshops en trainingen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en welzijn van de klant te bevorderen. Coaching is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
 3. Christel van Loon is een officiële en gecertificeerde ‘Heal your life’ coach en teacher. De klant wordt enkel door Christel van Loon persoonlijk begeleid.

Artikel 10: Klachten

 1. Indien er klachten zijn over de dienstverlening van ‘Leef met lef’ dienen deze onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na een coachsessie/workshop/training aan Christel van Loon persoonlijk.

Artikel 11

 1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Limburg bevoegd, tenzij de wet anders voorschrijft.
 2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de activiteiten van Christel van Loon – Leef met lef.